Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland (hierna: Stichting PHA Nederland) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je donateur wordt van stichting PHA Nederland of om een andere reden persoonsgegevens aan stichting PHA Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting PHA Nederland , p/a Buizerdhoek 16, 2743 GG Waddinxveen, KvK nummer 34192275
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via annie@stichtingpulmonalehypertensie.nl

2. Welke gegevens verwerkt Stichting PHA Nederland en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s),
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Stichting PHA Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting PHA Nederland,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Stichting PHA Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Stichting PHA Nederland.

3. Bewaartermijnen

Stichting PHA Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting PHA Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting PHA Nederland gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Stichting PHA Nederland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting PHA Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting PHA Nederland persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bestuur louise@stichtingpulmonalehypertensie.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.stichtingpulmonalehypertensie.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.